vlajkaEU

logoLeader

prv2

banner-mas
Místní akční skupina Třešťsko, o.p.s. aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS
jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č.
CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

MAS Třešťsko na Facebooku

irop

Čistá Vysočina 2017

Místní akční skupina Třešťsko, o.p.s a Město Třešť se v úterý 18. 4. 2017 opět zapojily tentokrát již do 9. ročníku akce "Čistá Vysočina", který organizuje Kraj Vysočina.

V letošním roce se k nám připojili i dobrovolníci z řad SDH Třěšť a TJ Orel Třešť. Společně s dalšími dobrovolníky vysbírali a vytřídili odpady podél příjezdových cest  do Třeště (směrem na Jezdovice, Stonařov, Pavlov, Hodice, Čenkov a Batelov).

Všem dobrovolníkům, kterým není lhostejný vzhled přírody v okolí našeho města, a i přes nepřízeň počasí se zapojili do této akce, děkujeme!

Cista Vysocina 2017 Cista Vysocina 2017 2

 

Vydání právního aktu

Dne 2. 3. 2017 byl Místní akční skupině Třešťsko, o.p.s. vydán právní akt, na jehož základě bude společnost, respektive území MAS, v tomto programovém období finančně podporováno ze zdrojů EU. Zprávu k vydání právního aktu naleznete ZDE.

 

Výzva MAS se blíží...

21. 2. 2017

 Po nezbytných administrativních krocích, jakými bylo například schválení integrované strategie                                MAS Třešťsko, interních postupů a preferenčních kritérií, se blíží vyhlášení výzvy MAS na projekty                                  Programu rozvoje venkova (PRV).

 Vyhlášení této výzvy by mělo připadnout na duben/květen 2017. V rámci této výzvy bude možné podávat                    své projektové záměry do celkem 4 Fichí, s celkovou alokací přes 7,5 mil. Kč.

Tato první výzva pro programové období 2014 – 2020 se bude týkat následujících Fichí:

 •          Investice do zemědělských podniků,
 •          Lesnická infrastruktura (lesní cesty),
 •          Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností (podnikatelé),
 •          Investice do lesnických technologií.
 •  1) Investice do zemědělských podniků – čl. 17, odstavec 1., písmeno a)

Alokace MAS: 3 000 000 Kč

Definice žadatele: Zemědělský podnikatel

Výše dotace: 50 % způsobilých výdajů (možné navýšení o 10 % pro mladé začínající zemědělce

a o 10 % pro LFA oblasti)

Způsobilé výdaje:

 •    Stavby, stroje a technologie v živočišné výrobě,
 •    stavby, stroje a technologie pro rostlinnou a školkařskou výrobu,
 •    peletárny,
 •    nákup nemovitosti.
 •  2) Lesnická infrastruktura (lesní cesty) čl. 17, odstavec 1., písmeno c)

Alokace MAS: 2 400 000 Kč

 Definice žadatele: Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou fyzickými                            nebo soukromými právnickými osobami, včetně sdružení s právní subjektivitou nebo spolků,                              vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím,                        obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji                                                          nebo jsou dobrovolnými svazky obcí.

Výše dotace: 90 % způsobilých výdajů

Způsobilé výdaje:

 •    Investice, které souvisejí s výstavbou lesních cest 1L a 2L a rekonstrukcemi lesních cest (1L a 2L),                            lesních svážnic (3L) a technologických linek (4L) na lesní cesty 1L a 2L, včetně souvisejících objektů a vybavení lesních cest,
 •    nezbytné vyvolané investice (např. přeložky inženýrských sítí, úpravy staveb dopravní infrastruktury apod.)                 ve vlastnictví žadatele/příjemce dotace i třetích osob (např. správců technické dopravní infrastruktury apod.),
 •    projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu,
 •    nákup pozemku
 •  3) Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností (podnikatelé)

– článek 19, odstavec 1., písmeno b)

Alokace MAS: 2 000 000 Kč

 Definice žadatele: Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve venkovských                  oblastech, jakož i zemědělci. Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností                              dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE).

Výše dotace:

 •    25 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro velké podniky,
 •    35 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro střední podniky,
 •    45 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro malé podniky.

Způsobilé výdaje:

 •    stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba provozovny,                        kanceláře (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance) či malokapacitního ubytovacího zařízení                           (včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí),
 •    pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost (nákup zařízení,                užitkových vozů kategorie N1, vybavení, hardware, software) v souvislosti s projektem,
 •    doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání,             oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně),
 •    nákup nemovitostí.
 •  4) Investice do lesnických technologií

Alokace MAS: 200 000 Kč

Definice žadatele: V případě investic do techniky a technologií pro lesní hospodářství: Držitelé (vlastníci,                       nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou soukromými osobami, jejich sdruženími s právní                 subjektivitou nebo spolky, vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami                                   nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo                         kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí. V případě způsobilého výdaje kůň a vyvážecí vlek za koně                         může být žadatelem/příjemcem dotace rovněž fyzická nebo právnická osoba poskytující služby v lesnictví,                   pokud je malým nebo středním podnikem. V případě technického vybavení dřevozpracujících provozoven:                      fyzické nebo právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví, které splňují definici                           malého a středního podniku, a obce a právnické osoby založené nebo zřízené obcemi, dobrovolné svazky obcí.

Výše dotace: 50 % způsobilých výdajů

Způsobilé výdaje:

 •    stroje a technologie (včetně koně) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování,
 •    stroje ke zpracování potěžebních zbytků,
 •    stroje pro přípravu půdy před zalesněním,
 •    stroje, technologie, zařízení a stavby pro lesní školkařskou činnost,
 •    stroje a zařízení pro údržbu a opravy lesních cest,
 •    mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví,
 •    výstavba či modernizace dřevozpracujícího provozu - stavba a technologické vybavení,
 •    nákup nemovitosti v případě dřevozpracujícího provozu.

Kompletní znění pravidel pro žadatele PRV najdete zde:

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Fleader%2F1921%2F1481631863657.pdf

Kromě standardních záležitostí jako je vlastní předfinancování nebo 5 letá udržitelnost, si dovolíme                             upozornit ještě na problematiku spojenou se zaměstnaností. MAS se zavázala k tomu, že v rámci projektů PRV         vytvoří do roku 2023 celkem 3 pracovní místa. Projekty, které vytvoří pracovní místo v rámci Fichí                         Investice do zemědělských podniků a Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností,                     budou bodově zvýhodněny v rámci věcného hodnocení.

Potenciální žadatelé mohou konzultovat své projekty s pracovníky MAS, a to na emailu                                            Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , či na telefonech 727 883 087 nebo 725 774 708 bude možné domluvit si                         osobní setkání v kanceláři MAS (Třešť, Palackého 429).

 

Pozvánka do Opatova

9. 1. 2017

2017-01-karaskova-web

2017-01-blazicek-web

film KVIC Opatov

 

Pozvánka do Opatova

9. 11. 2016

DonQuijote